14.06.01


després de la nova organització
laboral
setmanal
a diari,
sense transports migdiencs
el treball s’especialitza
i les feines es rigiditzen

més hores
menys per mi
més per ells

és una oportunitat
però no hem de deixar passar
el tren del autocap
perquè seria un bon moment
per fer el salts

els caps de setmana els aprofitem
ben vermells
per collir cireres a Caudiel
o anar a Europa de casament

imatge: picades per la pedra
sona: -

activitat alterna: berlin google maps offline

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada